Samopoštovanje

Samopoštovanje

Svaki čovek tokom svog razvoja traga za svojim identitetom. Na tom putu teži da razvije svoje samopoštovanje. Dete spoznajom svojih mogućnosti i granica i uviđanjem šta ima zajedničko ili po čemu se razlikuje od drugih, prihvata sebe i stvara sliku o svojim potrebama, mogućnostima i ograničenjima. Najpre dete stiče svest o fizičkoj predstavi, o svom postojanju, o telu, delovima tela, a dalje tokom razvoja stiče i psihičku predstavu o sebi.

Samopoštovanje

Postoje dve faze razvoja detetovog ”ja”. Distanciranje sebe od drugih kao prva faza odnosi se na to da kod novorođenčeta ne postoji razvijena svest o sopstvenom postojanju, već tek u daljem toku razvoja počinje da opaža sebe kao posebnu jedinku. U spoznaji sebe pomažu mu predmeti iz okoline kada pokuša da njima rukuje. Tada dete počinje da bude svesno da je sa jedne strane ono, a sa druge strane predmeti iz okoline. Sledeća faza podrazumeva da je dete sposobno da sebe posmatra kao objekat u odnosu na svoje okruženje i da sebe počinje da posmatra objektivno kao i ljudi iz njegovog okruženja.

Razvoj samostalnosti pokazuje stepen sposobnosti deteta da potpuno samostalno bez pomoći drugih zadovolji sve svoje potrebe. Postoje dve vrste samostalnosti: jedna koja podrazumeva sposobnost suočavanja deteta sa problemima (instrumentalna) i druga (emocionalna) koja znači samopouzdanje i sigurnost u svoje sposobnosti.

Znak zrelosti kod dece jeste njihova težnja ka nezavisnosti. Pored toga na njihovu nezavisnost utiču ljudi iz njihovog okruženja koji su takođe samostalni i nezavisni, pa svaki pojedinac mora da preuzme svoju društvenu ulogu.

Dete ima socijalnu potrebu da bude okruženo osobama pored kojih se oseća sigurno, sa njima ima emocionalni odnos i svesno je da će mu pomoći ako mu je pomoć potrebna. Da zavisi od odraslih je normalno u najranijem uzrastu, ali se razvoj nezavisnosti može podsticati u zavisnosti od uzrasta. Dete ima potrebu da se sve više osamostaljuje i zbog toga sticanje autonomije je neophodan čin kao uslov za razvoj ličnosti u celini što je i jedan od najznačajnijih ciljeva vaspitanja.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.